| �������  �������� |
 � �������� ������� ������������� ����������� "������������� � ������������� ��������� � ������"    � �������� 19 ������ ������ ������ ������������� ������-������������ ����������� "������������� � ������������� ��������� � ������". � �� ���� ����� ����������� ������� � ���� ������������� ����������� � �������� ����������� ������������ ���������, ������� ���������-������������ ��������� � ����������� ���� �� ���������� ���� ��������, ��������� ����������� ������ � ������ � ����������� ������������ ��������� � ������������� ���������, ������������ ���������� ��������.
��� �������� � �������� �� ���������� � ������ ���������� �������������, �����������, ��� � ������ ����������� ������ ������� ����� 600 �������. � �� �����, �������� �� �������� �������� ���������� ���������� ��������� �� ����� �������� ��� ��������� ����, ������������� ������������ "������� � ����� ��������" ������ ������ ����� ������, �������� ���� ������������� ����������� �� �������� � ������ ���� ������, ������������ ������������� �������������� �������� �������� ������ � ������ ����� ������, ������������ ������� "��������� ������������� ��������� � �������� ������������� � ������" ������������ ����� ������ ������.
����� ����, � ����� ���������� ����������� �������� ������ ������ �� ������ � ��������, ������������� ������������� ��������������� ���������� ����������� �������� ����������, ������������ ��� ������, ������������� ������������� ���������� �� � ��� ������, ����������� ������ ��� ������, ��������� ���, ���������, �������, �������, � ����� ���������� ���������������, �������������, ���������� ������������� � ����������� ������������ ��. ����������, ������� ����������� �����, ������������� ������������ �����������, ����� ��� ������ � ������������������ �������.
��������� ����������� 19 ������ ��������� ���������� � ������������� �������, � �������� ������ 23 ������.
�� ����������� ����� ��������� �������� ������ ���������������� �������������� ���� ���������.
http://saratov.rfn.ru

 
| �������  �������� |