| �������  �������� |
 


����� ������ ������� ����� ����������� ������ ������������


    ����� ������ ������� ����� ����������� ������ ������������. ����������������� �������� �����, ���� �� ��� - ������������ ��������������� ������ �� � ������������. ��������� ���� - ����������� ��������� ������ ������ ������ �`����� � ������������ ������������ ������ �����. ���-��������� ������� ���������� ����������� ������� ������������ ������������ - �� 25 ����������, �� ��� ������, 15 ������ ����� ����� ������, � ��������� 10 - ���������� ������ ��. ��� ���� ������� �������� ������ ���� ���������� �������, ��������� �� ���������, ���������� ����� �������� ������, � �� ������� ������� ������� �����������. ������� ����� ����� ��������������� � �� ��������� �� ��, ����� ��� �������� ���� ��������� - �� ������ �� ������ ������ - ����� ����� ������. ���� ���������� �� ������. ����� ������� ������ �������������������� �����������, �� ������� ����� ����������� ���� ������, ���������� ���������.

    ��� ���� ���� ����������� - ��������� �����������. � �������� ������� � ��������������� ������������ ���������� ��������� ������� ����������������� ������������, � �� �����������. �������������� � ��� ������ ����� ������������� � ���� �� ��������, ��������� �� ��������� ����� ���� ��� ���������� ��������� ���������� ��������, � ���������, ��������� ��������.

    ������� ����� ��������� ���� ����������. ��������, ������ - ����� ������� ������ �� ���� ���������� �� ���������� � ��������, �������� � ���, ��� �������� ���������� ������� ����������������� � �� � ��� ����, � ����� �� ��� ������ �� ������� � �����. �� ����, ��� ������ ������, ��� ��� ������ ����� ������ ��������������. ����� ������ ���������� �� ���, ����� � ��������� ������� ����������� ���������� �� � ������������ ������ ������, � ��� �� �������� ���������. ������������ �������������� ��� ����, �������� � �������� ����������, ������� ��������� ������� ������������� ������� ������� ����������� �� ��������� ��������� �������������������� ����������� ��. ������ �������� �������� �� ����.

    � ����� �������� ������ � �������� ������ �����������, ��������� ����� ����� ����������������, ��� ����� ��������� ������ � ����������� ���������, ���������� �� ���� ���������� ����. � ���� ������� ������� �� ����� ��� 25 �����. ��������������� ������� ��������� ���������� ���� � ���������� - �� ������ 726. ������������ �������������� ��� ���� ������ ����� �������� ����������� ���������� � �����������. "� �������������� ������ ����� �������� �� ����� ������������ "������� ����", ��� �� ����������� �������. ���, ����������, ������� �������, ���������������, �������� � ���� ������������ ��������� � �������� ���, ����� ������ ��� ������ ���������� ���� ����� �������� �������� ������", - ��� ������� �� ���� ������������� Euronews.

    � ����� ���, � ������� 42% ����������� ����������� ��������������� ������� �����������, � �������������� �� ��������� �� ������������� �������� 77% �����������!

    ������ ����� ���� � �������������� ����� �������� - 99. � ������� � �������������� �� 78 ����. ��������� ����� ���������� � �� ������ ����� ������. �� ����� ������������ � �������� 54 ��������.

.

 
| �������  �������� |